{maxcms:sitename}

雷顿神秘侦探社~卡托莉的解谜档案~
影片名称:雷顿神秘侦探社~卡托莉的解谜档案~
影片演员:花泽香菜
影片导演:満仲勧
影片备注:
影片类型:动漫
影片大类型:
影片地区:日本
更新时间:2019-04-07
影片状态:50期
影片语言:日语
“不论何种谜团都全部解明,这就是我雷顿侦探社的宗旨。”   雷顿教授的女儿卡特莉艾尔·雷顿,和会说话的狗夏洛以及助手诺亚一起经营雷顿侦探社,每天都在解决发生在伦敦的不可思议事件。原本为了寻找突然失踪的父亲艾尔夏尔·雷顿而开始的这份工作,但利用各种异想天开的想法来解谜却逐渐成为了话题,并开始迎来各种委托。

来源:西瓜影音

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0189/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿01.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6787/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿02.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5143/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿03.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4322/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿04.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3496/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿05.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4183/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿06.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9705/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿07.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6567/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿08.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8517/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿09.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2536/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿10.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0096/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿11.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9644/雷顿神秘侦探社12.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8925/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿13.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3125/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿14.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5847/雷顿.神秘侦探社15.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6723/雷顿.神秘侦探社16.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7727/雷顿.神秘侦探社17.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7091/雷顿.神秘侦探社18.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0852/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿19.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8975/雷顿.神秘侦探社20.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9333/雷顿.神秘侦探社21.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4287/雷顿.神秘侦探社22.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0707/雷顿.神秘侦探社23.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8076/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿24.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4330/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿25.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7176/雷顿神秘侦探社26.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9397/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿27.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8418/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿28.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1284/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿29.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1101/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿30.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9217/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿31.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1683/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿32.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2869/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿33.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9828/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿34.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7415/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿35.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1447/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿36.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0492/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿37.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9830/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿38.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9434/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿39.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0705/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿40.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9320/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿41.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4625/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿42.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2836/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿43.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4034/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿44.mkv
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7924/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿45.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4976/雷顿神秘侦探社~卡特莉的解谜事件簿46.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2449/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿47.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8444/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿48.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0074/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿49.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6840/雷顿神秘侦探社卡特莉的解谜事件簿50.mp4
全选


注:色哥哥,哥哥去,哥哥色,哥哥爱,哥哥日,哥哥草,哥哥碰仅提供低品质影视欣赏方面的信息和链接,电影版权归相关电影公司所有!如有侵权,色哥哥,哥哥去,哥哥色,哥哥爱,哥哥日,哥哥草,哥哥碰将会以最快的速度将其删除!