{maxcms:sitename}

型男大主厨2019
影片名称:型男大主厨2019
影片演员:曾国城
影片导演:未录入
影片备注:
影片类型:综艺
影片大类型:
影片地区:台湾
更新时间:2020-01-18
影片状态:高清版
影片语言:国语
《型男大主厨》自2006年7月10日首播推出以来,收视率长期占据台湾美食教学类节目收视第一名的位置,内容综合烹饪节目性质及综艺竞赛型态,也成为艺人宣传作品必上的一个节目。

来源:西瓜影音

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3986/型男大主廚-20190101.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7883/型男大主廚-20190102.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9892/型男大主廚-20190103.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7277/型男大主廚-20190104.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5859/型男大主廚-20190107.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1501/型男大主廚-20190108.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6418/型男大主廚-20190109.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6316/型男大主廚-20190110.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1014/型男大主廚-20190111.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3449/型男大主廚-20190114.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7730/型男大主廚-20190115.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9534/型男大主廚-20190116.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7345/型男大主廚-20190117.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6325/型男大主廚-20190118.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2346/型男大主廚-20190121.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6968/型男大主廚-20190122.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8709/型男大主廚-20190123.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8303/型男大主廚-20190124.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6602/型男大主廚-20190125.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3928/型男大主廚-20190128.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4550/型男大主廚-20190129.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5696/型男大主廚-20190130.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2969/型男大主廚-20190131.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1446/型男大主廚-20190201.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0482/型男大主廚-20190204.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4853/型男大主廚-20190205.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3132/型男大主廚-20190206.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0146/型男大主廚-20190207.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3447/型男大主廚-20190208.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7353/型男大主廚-20190212.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0185/型男大主廚-20190213.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6523/型男大主廚-20190214.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5461/型男大主廚-20190215.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7176/型男大主廚-20190218.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9331/型男大主廚-20190219.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3431/型男大主廚-20190220.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4557/型男大主廚-20190221.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6295/型男大主廚-20190222.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8655/型男大主廚-20190225.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7701/型男大主廚-20190226.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5072/型男大主厨20190227.mkv

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0703/型男大主廚-20190228.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6691/型男大主廚-20190301.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3454/型男大主廚-20190304.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1922/型男大主廚-20190305.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5510/型男大主廚-20190306.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4787/型男大主廚-20190307.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8651/型男大主廚-20190308.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9271/型男大主廚-20190311.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1432/型男大主廚-20190312.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3108/型男大主廚-20190313.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5297/型男大主廚-20190314.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4167/型男大主廚-20190315.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4260/型男大主廚-20190318.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5647/型男大主廚-20190319.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6256/型男大主廚-20190320.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9184/型男大主廚-20190321.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5121/型男大主廚-20190325.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0466/型男大主廚-20190326.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5026/型男大主廚-20190328.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0417/型男大主廚-20190329.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1897/型男大主廚-20190401.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9455/型男大主廚-20190402.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2923/型男大主廚-20190403.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7144/型男大主廚-20190404.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4026/型男大主廚-20190405.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2469/型男大主廚-20190408.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7731/型男大主廚-20190409.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0209/型男大主廚-20190410.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9789/型男大主廚-20190411.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6729/型男大主廚-20190412.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5075/型男大主廚-20190416.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0178/型男大主廚-20190417.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4686/型男大主廚-20190419.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9962/型男大主廚-20190422.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9804/型男大主廚-20190423.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0354/型男大主廚-20190424.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4841/型男大主廚-20190425.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1874/型男大主廚-20190426.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7149/型男大主廚-20190429.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7600/型男大主廚-20190430.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4060/型男大主廚-20190501.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3356/型男大主廚-20190502.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7028/型男大主廚-20190503.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2644/型男大主廚-20190506.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8656/型男大主廚-20190508.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4039/型男大主廚-20190509.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3888/型男大主廚-20190510.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2372/型男大主廚-20190513.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2524/型男大主廚-20190514.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5609/型男大主廚-20190515.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2879/型男大主廚-20190516.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8467/型男大主廚-20190517.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5208/型男大主廚-20190520.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5074/型男大主廚-20190521.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2311/型男大主廚-20190522.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8367/型男大主廚-20190524.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5665/型男大主廚-20190527.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6349/型男大主廚-20190528.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8285/型男大主廚-20190529.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5363/型男大主廚-20190530.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1165/型男大主廚-20190531.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8645/型男大主廚-20190603.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6049/型男大主廚-20190604.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4411/型男大主廚-20190605.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9391/型男大主廚-20190606.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8522/型男大主廚-20190607.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0554/型男大主廚-20190611.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8254/型男大主廚-20190612.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2505/型男大主廚-20190613.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7175/型男大主廚-20190614.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5931/型男大主厨20190617.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8850/型男大主廚-20190618.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6730/型男大主廚-20190619.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9557/型男大主廚-20190620.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3133/型男大主廚-20190625.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5776/型男大主廚-20190626.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6360/型男大主廚-20190627.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4738/型男大主廚-20190701.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8666/型男大主廚-20190702.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9424/型男大主廚-20190703.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6010/型男大主廚-20190704.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2828/型男大主廚-20190708.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1369/型男大主廚-20190709.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1586/型男大主廚-20190710.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5304/型男大主廚-20190711.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2712/型男大主廚-20190715.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3899/型男大主廚-20190716.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4380/型男大主廚-20190717.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8311/型男大主廚-20190718.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1415/型男大主廚-20190719.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1079/型男大主廚-20190722.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9390/型男大主廚-20190723.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9672/型男大主廚-20190724.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9155/型男大主廚-20190725.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7596/型男大主廚-20190730.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7999/型男大主廚-20190731.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9685/型男大主廚-20190801.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2617/型男大主廚-20190802.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2462/型男大主廚-20190805.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1210/型男大主廚-20190806.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7704/型男大主廚-20190807.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0271/型男大主廚-20190808.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8828/型男大主廚-20190809.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8779/型男大主廚-20190812.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7408/型男大主廚-20190813.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4959/型男大主廚-20190814.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8446/型男大主廚-20190815.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5447/型男大主廚-20190816.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9755/型男大主廚-20190820.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4852/型男大主廚-20190821.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4712/型男大主廚-20190822.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7668/型男大主廚-20190823.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4831/型男大主廚-20190826.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8482/型男大主廚-20190827.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9070/型男大主厨-20190828.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6917/型男大主厨-20190829.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4905/型男大主廚-20190902.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8716/型男大主厨-20190903.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9253/型男大主廚-20190904.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2135/型男大主廚-20190905.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1918/型男大主厨-20190909.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2458/型男大主廚-20190910.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0285/型男大主廚-20190911.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5220/型男大主厨-20190912.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4040/型男大主廚-20190916.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9555/型男大主廚-20190917.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9320/型男大主廚-20190918.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7787/型男大主廚-20190919.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9525/型男大主廚-20190926.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5510/型男大主廚-20190930.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8763/型男大主廚-20191001.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2287/型男大主廚-20191002.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8767/型男大主廚-20191003.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4330/型男大主廚-20191007.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0332/型男大主廚-20191008.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0213/型男大主廚-20191009.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4470/型男大主廚-20191010.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7642/型男大主廚-20191014.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4092/型男大主廚-20191015.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6542/型男大主廚-20191016.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9507/型男大主廚-20191017.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1961/型男大主廚-20191021.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2786/型男大主廚-20191022.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3966/型男大主廚-20191023.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6945/型男大主廚-20191024.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7753/型男大主廚-20191028.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6374/型男大主廚-20191029.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2395/型男大主廚-20191030.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3864/型男大主廚-20191031.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2545/型男大主廚-20191104.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5417/型男大主廚-20191105.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4003/型男大主廚-20191106.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8474/型男大主廚-20191107.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9389/型男大主廚-20191111.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9462/型男大主廚-20191112.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2636/型男大主廚-20191113.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6271/型男大主廚-20191114.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1313/型男大主廚-20191118.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8843/型男大主廚-20191119.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9880/型男大主廚-20191120.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2236/型男大主廚-20191121.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2564/型男大主廚-20191125.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9583/型男大主廚-20191126.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8886/型男大主廚-20191127.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7197/型男大主廚-20191128.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7381/型男大主廚-20191202.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8251/型男大主廚-20191203.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7646/型男大主廚-20191204.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8170/型男大主廚-20191205.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6207/型男大主廚-20191209.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7952/型男大主廚-20191210.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5742/型男大主廚-20191211.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5975/型男大主廚-20191212.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9299/型男大主廚.20191216.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1265/型男大主廚20191217.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9001/型男大主廚.20191218.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8942/型男大主廚.20191219.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5691/型男大主廚20191230.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2939/型男大主厨20200101.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4568/型男大主廚20200102.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4662/型男大主廚20200106.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8430/型男大主廚20200108.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6446/型男大主廚20200113.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5545/型男大主廚.20200116.mp4

全选


注:色哥哥,哥哥去,哥哥色,哥哥爱,哥哥日,哥哥草,哥哥碰仅提供低品质影视欣赏方面的信息和链接,电影版权归相关电影公司所有!如有侵权,色哥哥,哥哥去,哥哥色,哥哥爱,哥哥日,哥哥草,哥哥碰将会以最快的速度将其删除!
友情链接: 0e44.space    1hj00.space